Stanovy Zemědělského družstva Častrov.pdf (342007)


Návrh na změnu stanov Zemědělského družstva Častrov

 se sídlem Častrov čp. 142, PSČ 394 63,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr XXXXII, vložka 2086

 

 

 

I. Základní ustanovení

 

1. Obchodní firma a sídlo družstva je: Zemědělské družstvo Častrov (v těchto stanovách již jen „družstvo“), se sídlem Častrov čp. 142, PSČ 394 63, IČ: 001 11 058

 

2. Předmětem podnikání družstva je:

a) zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních 

    výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

b) truhlářství, podlahářství

c) hostinská činnost

d) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

f) silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší

    povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly

    o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitnostátní příležitostná osobní

g) provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 

3. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání.

    Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích.

 

4. Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí 40.000,-- Kč. Člen se za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva současně i jedním nebo více dalšími členskými vklady ve výši násobku základního členského vkladu beze zbytku dělitelného výší základního členského vkladu. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

 

5. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

 

6. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Podmínkou vzniku členství v družstvu je převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a splnění vkladové povinnosti ke vstupnímu vkladu, jehož výše činí 10.000,--. Kč. Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi základním členským vkladem a vstupním vkladem musí být splněna ve lhůtě jednoho roku ode dne přijetí za člena.

 

7. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona č. 90/2012 Sb. a těchto stanov jen přijetím za člena družstva, nebo převodem, anebo přechodem od dosavadního člena. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob.

 

8. Statutárním orgánem družstva je představenstvo.

 

9. Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda. Při podepisování za družstvo připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda.

 

10. Družstvo zřídilo ve svém sídle v Častrově informační desku. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění těchto údajů na informační desce je povinností členů představenstva, kterou jsou členové představenstva povinni plnit společně a nerozdílně. Tato informační deska je zpřístupněna členům též prostřednictvím internetových stránek.

 

 

II. Členský vklad

 

 1. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením současně doručeným družstvu nejpozději s přihláškou uchazeče o členství.

 

 1. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacení v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 15 dnů ode dne doručení přihlášky o členství. Jestliže uchazeči o členství do 2 měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vrátit vše, co na její splnění splatil. Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi základním členským vkladem a vstupním vkladem musí být splněna nejpozději do jednoho roku od převzetí povinnosti k základnímu členskému vkladu. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu včetně vkladové povinnosti ke vstupnímu vkladu je možné splnit jen splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva.

 

 1. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona.

 

 1. Členu nelze uložit povinnost k doplatku za účelem zvýšení základního členského vkladu. Dojde-li ke změně stanov, kterou se zvýšení základního členského vkladu doplatky členů umožní, musí mezi přijetím rozhodnutí o této změně stanov a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů uplynout lhůta nejméně 90 dnů.

 

 1. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet; to však neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne tohoto zápisu.

 

 1. Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty. Základní členský vklad se každému členu družstva sníží ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

 

 1. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo s uchazečem o členství anebo se členem písemnou smlouvu. Vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu vznikne uchazeči o členství dnem vzniku jeho členství v družstvu. Členu vzniká tato povinnost až uzavřením smlouvy. Členská schůze smlouvu o dalším členském vkladu neschvaluje.

 

 1. Smlouva o převzetí vkladové povinnost k dalšímu členskému vkladu musí obsahovat údaje o výši tohoto vkladu, lhůtě a způsobu splnění vkladové povinnosti. Vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu lze splnit jen splacením v penězích.

 

 

II. Členství v družstvu

 

 1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, tedy přijetím za člena, nebo převodem družstevního podílu, anebo přechodem družstevního podílu na dědice.

 

 1. Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchateči o členství, který podal přihlášku, dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou.

 

 1. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výší převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též výší převzaté vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu.

 

 1. Při převodu družstevního podílu vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu nebo písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy, anebo pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu, následujícím po doručení této smlouvy nebo prohlášení převodce a nabyvatele o ní družstvu.

 

 1. Při přechodu družstevního podílu vzniká dědici družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy byl udělen souhlas představenstva se žádostí dědice o členství.

 

 1. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen „zapisované skutečnosti“):

 

a)      jméno, příjmení a bydliště člena, jakož i adresa určená členem pro doručování,

b)      den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,

c)      výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a k případným dalším členským vkladům.

 

 1. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutččnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví; to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.

 

 1. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.

 

 1. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci..

 

 1.  Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.

 

 

IV. Práva a povinnosti člena

 

1.      Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo

a)      volit a být volen do orgánů družstva,

b)      účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,

c)      podílet se na zisku družstva,

d)     podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,

e)      na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,

f)       na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.

 

2.      Člen je povinen

a)      dodržovat stanovy,

b)      dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami,

c)      přispět na úhradu ztráty družstva za podmínek podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov

d)     povinnost pronajmout (propachtovat) družstvu veškeré jím vlastněnou, popříp. spoluvlastněnou zemědělskou půdu.

 

3.      Člen má právo na podíl na zisku družstva podle rozhodnutí členské schůze na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se členu do doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od něhož člen družstevní podíl nabyl včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců.

 

4.      Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.

 

5.      Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.

 

6.      Výše vypořádacího podílu odpovídá základnímu členskému vkladu, popříp. násobku základního členského vkladu po odečtení 10 % do nedělitelného fondu.

 

7.      Vypořádací podíl je splatný uplynutím dvou let ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle předchozího ustanovení; to neplatí, jde-li o vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo vyloučením. Vypořádací podíl vyloučeného člena je rovněž splatný ve lhůtě dvou roků ode dne jeho vyloučení, popříp. kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení tohoto člena skončeno.

 

8.      Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností.

 

9.      Členská schůze může uložit členům povinnost přispět k úhradě ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“). Výše uhrazovací povinnosti je pro všechny členy družstva stejná. Uhrazovací povinnost nesmí přesáhnout ani při opakovaném uložení u jednotlivého člena za celou dobu trvání jeho členství trojnásobek základního členského vkladu.

 

10.  Uhrazovací povinnost lze uložit jen po předchozím projednání řádné nebo mimořádné účetní závěrky družstva, kterou byla ztráta zjištěna, jestliže k úhradě ztráty byl použit případný nerozdělený zisk z minulých let a jiné zdroje družstva, které lze k úhadě ztráty použít. Uhrazovací povinnost přitom nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu než kolik činí skutečná výše takto zjištěné ztráty, která nebyla uhrazena z jiných zdrojů družstva. Rozhodnutí členské schůze o uložení uhrazovací povinnosti lze přijmout nejpozději do 1 roku ode dne skončení účetního období v němž vznikla ztráta, která má být uhrazovací povinností hrazena.

 

11.  Uhrazovací povinnost je člen povinen splnit ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy byla členskou schůzí uložena. Člen, jehož členství trvalo pouze po část účetního období, ve kterém vznikla ztráta, k jejíž úhradě byla uhrazovací povinnost členskou schůzí uložena, je povinen splnit pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.

 

12.  Členská schůze může svým rozhodnutím uložit uhrazovací povinost i jen těm členům družstva, kteří ztrátu způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli.

 

 

V. Družstevní podíl

 

 1. Člen může převést družstevní podíl na jiného člena.

 

 1. Člen může převést družstevní podíl na fyzickou osobu, která není členem družstva a je starší 18 let.

 

 1. Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. Bez souhlasu představenstva je tento převod neplatný. Tento souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat.

 

 1. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, pokud se převodce s nabyvatelem nedohodne, že k převodu družstevního podílu dojde pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu po doručení této smlouvy družstvu. Tytéž účinky jako doručení smlouvy o převodu družstevního podílu má doručení písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

 

 1. Družstevní podíl přechází na dědice, je-li dědic fyzickou osobou starší 18 let. Jestliže dědic tuto podmínku pro vznik členství v družstvu nesplňuje, je přechod družstevního podílu vyloučen; tomuto dědici vzniká při zániku členství v družstvu smrtí zůstavitele právo na vypořádací podíl.

 

 1. Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn souhlasem představenstva. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 3 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí.

 

 1. Nestane-li se dědic členem družstva, má právo na vypořádací podíl.

 

 1. Člen může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího družstevního podílu v jediný družstevní podíl.

 

 1. Nabývá-li družstevní podíl při jeho převodu nebo přechodu za trvání svého členství dosavadní člen družstva, započte se majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, s nímž je tento družstevní podíl spojen, vždy na další členský vklad tohoto člena./ Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při /převodu“ nebo/ přechodu/ družstevního podílu se nabyvateli, který není dosud členem družstva, započte na jeho základní členský vklad a v případě zbývající výši na jeho další členský vklad.

 

 1. Družstevní podíl lze s předchozím souhlasem představenstva rozdělit, dochází-li za podmínek podle těchto stanov při jeho rozdělení k převodu alespoň jednoho z družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením /na jiného člena“ nebo/ na jinou osobu/. Družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu majetková účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená výši jeho členského vkladu, neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu podle těchto stanov/ anebo jiné výši členského vkladu, kterou připouští tyto stanovy.

 

 

 

 

 

 

VI. Zánik členství

 

1.  Členství v družstvu zaniká

a)      dohodou,

b)      vystoupením člena,

c)      vyloučením člena,

d)     převodem družstevního podílu

e)      smrtí člena,

f)       jiným způsobem určeným zákonem.

 

2.  Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen v písemné formě, jinak je neplatná.

 

3. Vystoupením členství zaniká uplynutím šesti  měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení. To neplatí, pokud člen do 30 dnů ode dne, kdy členská schůze přijala usnesení o změně stanov, pro kterou nehlasoval, doručí družstvu písemné oznámení o vystoupení, ve kterém uvede, že vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov. Členství v takovém případě zaniká uplanutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno, přičemž změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí dosavadními stanovami.

 

4. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstvaledaže porušení členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem anebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení výzvy.

 

5. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.

 

6. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení případného rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

 

7.                  Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena. Jestliže vylučovaný člen souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení doručeno neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží. Souhlas vylučovaného člena se zrušením rozhonutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vylučovaný člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.

 

8.                  Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem.

 

9.                  Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

 

10.               Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí se zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného skončení soudního řízení.

 

11.              Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze anebo soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

 

 

 

 

Část 2.

 

obsahující znění stanov vhodné pro všechna družstva, která mají jen orgány určené zákonem o obchodních korporacích

 

VII. Orgány družstva

 

 1. Orgány družstva jsou

a)      členská schůze,

b)      představenstvo,

c)      kontrolní komise.

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen „volené orgány“). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.

 

 1. Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období pěti let. Funkční období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně.

 

 1. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva.

 

 1. Člen představenstva ani člen kontrolní komise nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.

 

 1. Člen voleného orgánu nesmí

 

a)      podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,

b)      být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.

 

 1. Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen o okolnostech podle předchozího odstavce, týkqajících se jeho osoby, předem členskou schůzi uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona o obchodních korporacích nemůže být členem některého z těchto volených orgánů, nebo je podle právní úpravy dané zákonem o obchodních korporacích vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu anebo je dána na jeho straně jiná překážka funkce. Nastane-li v době trvání výkonu jeho funkce některá okolnost nebo skutečnost uvedená v předchozí větě, je člen představenstva i člen kontrolní komise povinen o ní neprodleně písemně uvědomit představenstvo i kontrolní komisi.

 

 1. Člen voleného orgánu družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen doručit představenstvu i kontrolní komisi. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu i kontrolní komisi.

 

 1. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.

 

 1. V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního funkčního období nového člena. Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.

 

 

VIII. Účast člena na členské schůzi

 

1.     Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

 

2.Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.

 

3.Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas. Každý člen má při hlasování

         jeden hlas, jde-li o přijetí usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o

a)   schválení poskytnutí finanční asistence

c)      uhrazovací povinnosti,

d)     zrušení družstva s likvidací,

e)      přeměně družstva,

f)       vydání dluhopisů.

4. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo

 

a)   je-li v prodlení se splněním vkladové povinosti k členskému vkladu,

      b)   rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho  

            vyloučení z družstva,

c)   rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,

d)  rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu

k němu.

 

5. Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.

 

 

IX. Svolání členské schůze

 

1.                  Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje  této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému členu družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto uveřejněním se pozvázka považuje členům za doručenou.

 

2.                  Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň

 

a)      firmu a sídlo družstva,

b)      místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,

c)      označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,

d)     program členské schůze a

e)      místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

 

3.                  Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

 

 1. Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období.

 

 1. Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.

 

 1. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva.

 

 1. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže

 

a)                 ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo

b)                 družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.

 

 1. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také tehdy, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva.

 

 1. Jestliže představenstvo povinnost svolat členskou schůzi podle odstavce 6 a 8 tohoto článku nesplní bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla, může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva anebo kontrolní komise.

 

 1. Není-li členská schůze na žádost kontrolní komise nebo alesoň 10 % členů družstvapředstavenstvem tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva i kontrolní komise.

 

 1. Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem podle předchozího odstavce tohoto článkýu, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.

 

 1. Na žádost alespoň 10 % členů družstva je představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění programu členské schůze doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi.

 

 

 

 

X. Rozhodování členské schůze

 

 1. Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který ji svolal anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.

 

 1. Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

 

 1. Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna většina členů.

 

 1. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.

 

 1. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin z přítomných členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o

 

a)           schválení poskytnutí finanční asistence,

b)           uhrazovací povinnosti,

c)            zrušení družstva s likvidací,

d)           přeměně družstva,

e)           vydání dluhopisů.

 

 1. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních korporacích v případech uvedených v článku VIII. odstavci 5 a 6 těchto stanov vykonávat hlasovací právo.

 

 1. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování.

 

 1. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje.

 

 1. Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním nejméně tři z přítomných členů, kteří rozdají členům hlasovací lístky a z hlasovacích lístků odevzdaných do schránky určené osobou oprávněnou členskou schůzi řídit, zjistí a oznámi členské schůzi výsledek hlasování.

 

 1. Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlsování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou oprávněnou řídit členskou schůzi, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží.

 

 1. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem, jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou, jestliže je stále potřebné, aby se náhradní členská schůze konala. Není-li však schopna se usnášet členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů oprávněných podle těchto stanov požadovat její svolání a žádost nebyla vzata zpět, svolá způsobem uvedeným v předchozí větě náhradní členskou schůzi ten, kdo členskou schůzi svolal, vždy.

 

 1. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

 

 1. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

 

 1. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením.

XI. Působnost členské schůze

 

 1. Členská schůze

a)                 mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,

b)                 volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,

c)                 určuje výši  odměny představečnstva a kontrolní komise,

d)                 schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,

e)                 schvaluje smlouvu o výkonu funkce jen v případě, že na výkon této funkce 

            není uzavřen pracovně právní vztah podle zákoníku práce,

f)                  schvaluje poskytnutí finanční asistence,

g)                 rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,

h)                 rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,

i)                   rozhoduje o uhrazovací povinnosti,

j)                   rozhoduje o použití rezervního fondu,

k)                 rozhoduje o vydání dluhopisů,

l)                    schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by    znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,

m)               rozhoduje o přeměně družstva,

n)                 schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,

o)                 schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,

p)                 rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,

q)                 volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,

r)                  schvaluje zprávu likvidátora o naložení s lidvidačním zůstatkem,

s)                   vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením

            péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou,

t)                  rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její

           působnosti.

 

 1. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti patřící podle zákona o obchodních korporacích do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni z nich nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské schůzi.

 

 

XII. Dílčí členské schůze

 

 1. Představenstvo může rozhodnout, že se jím svolaná členská schůze bude konat formou dílčích členských schůzí. Není-li v tomto článku určeno něco jiného, řídí se svolání, rozhodování a působnost členské schůze konané formou dílčích členských schůzí ustanoveními těchto stanov o členské schůzi.

 

 1. Dílčí členské schůze se mohou konat v obci, v níž má družstvo sídlo, anebo v jiné obci, ve které užívá nebytové prostory sloužící provozování jeho činnosti, se stejným programem jednání v rozdílných místech, popřípadě v různou dobu tak, aby období mezi konáním prvé a poslední dílčí členské schůze nebylo delší než 40 dnů.

 

 1. Členové se zařadí podle rozhodnutí představenstva do jednotlivých dílčích členských schůzí tak, aby každý člen byl zařazen jen do jedné dílčí členské schůze konané v obci, kde má trvalé bydliště, anebo v jiné obci, která je trvalému bydlišti člena nejblíže. Údaje o tomto zařazení musí být uvedeny v pozvánce na dílčí členskou schůzi.

 

 1. K pozvánce na každou dílčí schůzi musí být vždy připojen návrh usnesení členské schůze. Doplnit program dílčích členských schůzí o záležitosti, které nebyly zařazeny do programu jednání členské schůze uvedeného v pozvánce na dílčí členskou schůzi, anebo změnit návrh usnesení připojený k této pozvánce, není přípustné.

 

 1. Jestliže má být rozhodováno o záležitosti, která se přímo dotýká oprávněných zájmů člena, zejména má-li být rozhodováno o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, musí se dílčí členské schůze svolat tak, aby měl dotčený člen skutečnou možnost každé z nich se zúčastnit. Tento člen musí být na každou dílčí členskou schůzi písemnou pozvánkou pozván, musí mu být umožněno se každé z těchto schůzí v části, která se ho týká, zúčastnit a před hlasováním členů v záležitosti, která se ho týká, se mu musí umožnit vyjádřit a proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se mu musí umožnit obrana.

 

 1. Schopnost členské schůze se usnášet se zjišťuje z celkového součtu hlasů všech členů přítomných na všech dílčích čenských schůzích.

 

 1. Přijetí usnesení se zjišťuje z celkového součtu všech hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích dohromady. Je-li potřebné osvědčení o přijetí rozhodnutí členské schůze veřejnou listinou, musí být výsledky hlasování o návrhu usnesení, kterým bylo rozhodnutí přijato, osvědčeny notářským zápisem na každé dílčí členské schůzi.

 

 1. Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení dílčích členských schůzí v úplném znění bez zbytečného odkladu uveřejní představenstvo oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání poslední dílčí členské schůze na informační desce družstva.

 

XIII. Zápis o průběhu členské schůze

 

 1. O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal. Je-li členská schůze svolána formou dílčích členských schůzí, musí být zápis pořízen samostatně o každé dílčí členské schůzi.

 

 1. Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat

a)                 údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala,

b)                 místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze s uvedením, zda

            byla svolána jako členská schůze anebo náhradní členská schůze, a jde-li o   

            náhradní členskou schůzi, i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze

            původně svolaná

c)                 program jednání

d)                přijatá usnesení, přičemž u každého z usnesení musí být údaje o počtu členů  

            přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů a   

            počtu hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení; jmenovitě se zde uvede také

            každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo a k jehož

            přítomnosti i hlasům se proto nepřihlíží,

e)                 znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena,

            který námitku uplatnil,

f)                  jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov,

            jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož

           důsledkem je změna stanov.

 

 1. Zápis o průběhu každé dílčí členské schůze musí obsahovat

a)                 údaje označující orgán anebo osobu, která svolala členskou schůzi formou

            dílčích členských schůzí,

b)                 místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení dílčí členské schůze s uvedením,

            zda se jedná o dílčí členskou schůzi konanou v rámci členské schůze anebo  

            náhradní členské schůje, a jde-li o náhradní členskou schůzi, i dobu a místo,

            kde se měla konat dílčí členská schůze původně svolaná,

c)                 program jednání,

d)                návrhy usnesení, o nichž bylo hlasováno, s uvedením údajů u každého z nich o

            počtu členů přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu jejich

            hlasů a počtu hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení; jmenovitě se zde   

            uvede také každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo a

            k jehož přítomnosti i hlasům se proto nepřihlíží,

e)                 znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena,

            který námitku uplatnil,

f)                  jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov,

            jestliže bylo hlasováno o návrhu na přijetí usnesení o změně stanov anebo

            usnesení, jehož důsledkem je změna stanov.

 

 1. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.

 

 1. Přílohu zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a seznamu členů družstva, obsahujícího podpisy těch z členů nebo jejich zmocněnců, kteří byli přítomni, také všechny písemnosti předložené jako podklad k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Jestliže se člen účastní členské schůze v zastoupení zmocněncem, musí být písemná plná moc udělená zmocněnci připojena k seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu. Nelze-li písemnou plnou moc takto připojit proto, že byla udělena pro zastoupení na více než jedné členské schůzi, připojí se k seznamu členů, který je přílohou z členské schůze, na níž byla při zastupování člena předložena zmocněncem poprvé. Je-lái člen na základě této plné moci zastoupen zmocněncem i na jiné členské schůzi, uvede ten, kdo zápis z jiné členské schůze sepisuje, u podpisu zmocněnce v seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu, údaj o tom, ke kterému zápisu z členské schůze je písemná plná moc připojena a potvrdí správnost tohoto údaje svým podpisem.

 

 1. Jestliže se členská schůze konala formou dílčích členských schůzí, uloží se zápisy o růběhu jednotlivých členských schůzí včetně příloh tak, aby byly trvale spojeny. K zápisům se připojí v jednom vyhotovení vždy také oznámení představenstva o výsledcích jednání a přijatých usneseních členské schůze konané touto formou.

 

 1. Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejích přílohou, zajišťuje představenstvo.

 

 1. Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně příloh zápisu. Účelně vynaložené náklady spojené s pořízením kopie je člen povinen družstvu uhradit.

 

 1. Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o

a)                 změnu stanov,

b)                 zrušení družstva s likvidací,

c)                 přeměnu družstva,

d)                chválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by

           znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou    

           změnu v předmětu podnikání družstva.

 

 1. Notářský zápis, kterým se osvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha zápisu o průběhu členské schůze.

 

 

XIV. Rozhodování per rollam

 

 1. O záležitostech patřících do působnosti členské schůze mohou členové rozhodovat per rollam; to neplatí, vyžadují-li tyto stanovy, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno notářským zápisem.

 

 1. Při rozhodování per rollam zašle orgán nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům k písemnému vyjádření návrh rozhodnutí, který musí obsahovat

 

a)                 text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,

b)                 podklady potřebné pro jeho přijetí,

c)                 lhůtu pro doručení vyjádření člena k návrhu rozhodnutí počítanou ode dne

            doručení tohoto návrhu členu, která nemůže být kratší než 7 dnů, avšak nesmí    

            přesáhnout 15 dnů,

d)                adresu, na kterou má být vyjádření člena doručeno,

e)                 poučení, že se člen má k návrhu rozhodnutí vyjádřit písemně slovem

           „souhlasím“, anebo „nesouhlasím“, a jestliže je členům předkládáno současně  

           více návrhů, že se člen má některým z uvedených slov vyjádřit ke každému

           z návrhů samostatně.

 

 1. Není-li písemkné vyjádření člena k návrhu slovem „souhlasím“ doručeno příslušnému orgánu nebo osobě ve lhůtě určené v souladu s předchozím ustanovením, platí, že člen s návrhem rozhodně nesouhlasí.

 

 1. Usnesení členské schůze je při rozhodování per rollam přijato, jestliže je orgánu nebo osobě, která členům v souladu s těmito stanovami návrh rozhodnutí zaslala, doručeno ve stanovené lhůtě vyjádření k návrhu rozhodnutí slovem „souhlasím“ od  členů, kteří mají většinu hlasů potřebnou k přijetí usnesení členské schůze podle těchto stanov. Pro zjištění, zda byla odevzdána většiha hlasů potřebná k přijetí usnesení členské schůze, se při rozhodování per rollam považují za přítomné všichni členové družstva s výjimkou členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo; k těmto členům a k jejich hlasům se při zjiěťování výsledku rozhodování per rollam nepřihlíží.

 

 1. O rozhodování per rollam musí orgán nebo osoba, která na základě svého oprávnění svolat členskou schůzi návrhu rozhodnutí členům zaslala, pořídit zápis obsahující

a)                 údaje označující orgán anebo osobu, která návrh rozhodnutí členům zaslala,

b)                 údaj o dni, kdy byl návrh rozhodnutí členům zaslán,

c)                  test navrhovaného rozhodnutí a výsledek rozhodování per rollam spolu s údaji o tom, kolik z celkového počtu členů ve stanovené lhůtě doručilo písemné vyjádření, že s návrhem rozhodnutí souhlasí, o počtu jejich hlasů z celkového počtu hlasů všech členů, jakož i o počtu členů; jmenovitě se zde uvede také každý člen, který při rozhodování o předloženém návrhu rozhodnutí nemohl vykonávat hlasovací právo a k jehož osobě ani hlasům se při zjišťování výsledku rozhodování per rollam nepřihlíželo.

 

 1. Zápis o rozhodování per rollam pedepíše ten, kdo návrh rozhodnutí členům zaslal. Jestliže byl návrh rozhodnutí členům zaslán představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.

 

 1. Přílohou zápisu o rozhodování per rollam, která musí být k zápisu trvale připojena, je

      návrh rozhodnutí a seznam členů, jímž byl návrh rozhodnutí zaslán i všechna písemná

      vyjádření k návrhu doručená v určené lhůtě.

 

 1. Ukládání zápisů o rozhodování per rollam zajišťuje představenstvo.

 

 1. Výsledek rozhodování per rollam oznámí bez zbytečného odkladu orgán nebo osoba, která členům návrh rozhodnutí zaslala spolu s textem rozhodnutí, jestliže bylo přijato, uveřejnění na internetových stránkách družstva. Písemné vyhotovení tohoto oznámení musí být členům současně zasláno na adresu uvedenou v seznamu členů.

 

 

 

 

 

XV. Představenstvo

 

 1. Představenstvo rozhoduje jako statutární orgán družstva o všech záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému jeho orgánu.

 

 1. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.

 

 1. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.

 

 1. Představenstvo zajišťuje řádné vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

 

 1. Představenstvo má sedm členůz nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda.

 

 1. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

 

 1. Jednání představenstva řídí předseda. Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva. Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda.

 

 1. Předsedu a místopředsedu volí ze svých členů představenstvo.

 

 1. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou záisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

 

 1.  Představenstvo se schází dle potřeby.

 

 1. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

 

 

XVI. Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.

 

 1. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.

 

 1. Kongrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.

 

 1. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.

 

 1. Představenstvo a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.

 

 1. Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří, má pávo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat.

 

 1. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

 

 1. Kontrolní komise má pět členůz nichž jeden člen je předsedou kontrolní komise, kterého volí zvolení členové kontrolní komise.

 

 1. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svůch členů.
 2. Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise rovněž jedná za tuto komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva. V době nepřítomnosti předsedy kontrolní komise vykonává jeho působnost jiný její člen, kterého tím kontrolní komise pověří.

 

 1. Předsedu kontrolní komise si volí členská schůze.

 

 1. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomn ých osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.

 

 

XVII. Obchodní závod

 

 1. O organizaci obchodního závodu družstva rozhoduje představenstvo.

 

 1. K právním jednáním vůči zaměstnancům družstva je oprávněn předseda, pokud představenstvo nepověří výkonem této působnosti jiného člena představenstva.

 

 1. Zaměstnanci zastupují družstvo při provozu obchodního závodu družstva v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. O pověření zaměstnance určitou činností při provozu obchodního závodu družstva rozhoduje předseda anebo jiný člen představenstva oprávněný k právním jednáním vůči zaměstnancům.

 

 1. Představenstvo může udělit fyzické osobě, která je zaměstnána v družstvu v pracovním poměru a není členem jeho voleného orgánu, prokuru, zmocňující ji k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu družstva. Prokurista je povinen vykonávat prokuru s péčí řádného hospodáře a v souladu s rozhodnutími orgánů družstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a neprodleně oznamovat představenstvu všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na rozhodování o záležiostech družstva. Zákaz konkurence vyplývající z ustanovení článku VII. odst. 6 těchto stanov pro členy volených orgánů platí i pro prokuristu.

 

 

XVIII. Fondy družstva

 

 1. Družstvo zřídilo rezervní fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, přiděluje družstvo do rezervního fondu 20 % čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období. Rezervní fond používá družstvo na úhradu ztráty. Jiné fondy družstva a ostatní jeho zdroje mohou být na úhradu ztráty použity jen jestliže je ztrána družstva zjištěná řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou vyšší než rezervní fond. Za trvání družstva nelze rozdělit rezervní fond ani z části mezi jeho členy.

 

 1.  Ke krytí potřeb spojených s provozem obchodního závodu zřídilo družstvo nedělitelný fond. Družstvo nedělitelný fond ze svého zisku doplňuje v rozsahu určeném členskou schůzí. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.

 

 1. K uspokojování sociálních potřeb členů a dalších osob zaměstnaných při provozování obchodního závodu může družstvo tvořit ze svého zisku fond sociálních potřeb, rozhodne-li tak členská schůze a určí-li současně podmínky použití prostředků tohoto fondu.

 

 

XIX. Závěrečná a přechodná ustanovení

 

 1. Družstvo je povinno vydat tyto stanovy každému členovi.

 

 1. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní představenstvo na informační desce. Jestliže o to člen požádá, je představenstvo povinno mu úplné znění stanov vydat.

 

 1. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění schválené členskou schůzí dne 4. 12. 1992 se ruší a nahrazuje tímto zněním. Pokud člen družstva podle stanov schválených na členské schůzi dne 4. 12. 1992 složil podle článku VII. odstavec 1 další členský vklad a tímto dalším členským vkladem nezvýší svůj základní členský vklad, bude tato jeho další majetková účast vypořádána ve lhůtě pěti let ode dne zániku členství.

 

 1. Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.

 

 1. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Úprava uhrazhovací povinnosti obsažená v tomto znění stanov je však účiná až pro účetní období, které následuje po účetním období, ve kterém toto znění stanov nabývá účinnosti.

 

 1. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne 4.4.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Zemědělské družstvo Častrov

Častrov 142
Častrov
394 63

IČO: 00111058
DIČ: CZ00111058

+420 565 437 126