Předmětem podnikání je zemědělská výroba, jak rostlinná tak živočišná.

Družstvo obhospodařuje 1 635 ha zemědělské půdy. Orná půda zaujímá 1 088 ha a trvalé travní porosty tvoří 547 ha. Struktura zemědělských plodin je přizpůsobena převážně potřebám živočišné výroby.

Obilniny

Z obilnin pěstujeme hlavně pšenici ozimou, žito ozimé, ječmen jarní, vše na cca 200 ha. Dále pěstujeme oves na cca 50 ha. Všechny obilniny využíváme na výrobu krmných směsí. Sladovnický ječmen je určen k prodeji do sladoven.

Olejniny

Dále pěstujeme řepku ozimou, tato plodina zaujímá každoročně cca 120 ha. Je to tržní plodina.

Kukuřice

Významnou úlohu má na 150 ha kukuřice na siláž, která je zkrmována v živočišné výrobě. Proti vodní erozi kukuřičná pole obséváme pásy obilnin.

Pícniny

Na 100 ha pěstujeme jetel do senážních jam, který je určen ke zkrmování v živočišné výrobě. Dále pěstujeme různé směsky trav, jeletů a luskovin, které dáváme do vaků a také jsou určeny pro krmení v živočišné výrobě.

Okopaniny

Pěstujeme jak komzumní, tak průmyslové brambory. Konzumní na 5 ha, průmyslové na 15 ha. Konzumní brambory máme pro členy, zaměstnance a do školních a restauračních zařízení. Průmyslové brambory prodáváme do škrobáren.

Trvalé travní porosty

Trávy jsou určené do silážních jam jako krmivo. Metánovská pastvina je využívána jako pastvina mastného skotu. Každoročně vyrobíme na cca 100 ha seno.

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, z toho hlavně chov dojných krav holštýnského plemene, odchov jalovic, výkrm býků a chov prasat. V chovu masného skotu jsme začali s plemeny Charolais, Aubrac a kříženkami plemene Limousine.

Chov prasat

Prasnice se selaty jsou v prasečáku v Jakubíně. Výkrm prasat probíhá v prasečáku v Metánově. Celkem máme cca 350 kusů prasat. Zabýváme se prodejem vepřových půlek a vepřových balíčků. Prasata vozíme na jatka do Pelhřimova.

Chov skotu

Máme cca 450 krav s tržní produkcí mléka, cca 300 kusů jalovic, cca 200 kusů býků na výkrm. Od roku 2022 se zabýváme také chovem masného skotu. Zatím máme celkem 30 kusů. Prodáváme hovězí balíčky.

 


Kontakt

Zemědělské družstvo Častrov

Častrov 142
Častrov
394 63

IČO: 00111058
DIČ: CZ00111058

+420 565 437 126